REKRUTACJA DO I DWUSZKOLENIOWEGO

ETAPU PROJEKTU  (Prawo jazdy kat. C, CE oraz Kwalifikacja wstępna przyspieszona)

od dnia 16 września 2019 r. – 20 września 2019 r.!!


Weryfikacja zgłoszeń

W terminie od 23.09.2019 r. do 24.09.2019 r. zostaną zweryfikowane wszystkie zgłoszenia do udziału w projekcie, które wpłyną do biura.

 Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikują się osoby, które spełnią kryteria dostępu, tj.:

 1. posiadają prawo jazdy kat. B
 2. posiadają wiek wymagany odpowiednimi przepisami prawnymi, umożliwiający nabycie kwalifikacji przewidzianych w projekcie,
 3. zamieszkują na terenie woj. warmińsko – mazurskiego a w szczególności miasta Olsztyna i subregionu olsztyńskiego,
 4. nie prowadzą działalności gospodarczej (wykluczona jest również zawieszona),
 5. nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w szkoleniach

Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy. Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.

Warunki pierwszeństwa udziału w projekcie:

 1. deklaracja i możliwość udziału w dwóch szkoleniach
 2. obszar zamieszkania (wiejski)
 3. osoby bezrobotne
 4. osoby korzystające z pomocy społecznej 

Wyniki rekrutacji

Informacja o wynikach rekrutacji zostanie umieszczona w dniu 25.09.2019 r. na stronie głównej www.techpal.com.pl

Sposób przedstawienia wyników rekrutacji

W dniu ogłoszenia wyników rekrutacji umieszczona zostanie 6-osobowa lista podstawowa oraz 3-osobowa lista rezerwowa kandydatów do udziału w projekcie, na której podane zostaną indywidualne numery identyfikacyjne nadane kandydatom podczas składania dokumentów rekrutacyjnych.

Osoby, które znajdą się na liście podstawowej zobowiązane są do potwierdzenia swojego udziału w projekcie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2019 r. do godz. 16:00 telefonicznie lub mailowo na adres transport@techpal.com.pl.

W przypadku braku potwierdzenia w wyznaczonym terminie, do udziału w projekcie zostaną przyjęte według kolejności osoby znajdujące się na liście rezerwowej.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem  telefonu (89) 542 98 21,
oraz adresem  e-mail: transport@techpal.com.pl
lub osobiście w biurze projektu w siedzibie firmy TECHPAL Sp. z o. o.
przy ul. Barcza 16; 10-685 Olsztyn

WAŻNE INFORMACJE

 1. Wpłata wkładu własnego 644,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 września 2019 r.
 2. Badania psychologiczne i lekarskie najpóźniej do dnia 4 października 2019 r. Koszt badań psychologicznych i lekarskich - łącznie max. 510 zł. Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów badań po spełnieniu warunków w pkt. 1, 3 ,4.
 3. Uzyskanie profili kierowcy (PKK) na dwie kategorie C, CE do 7 października 2019 r.
 4. Podpisanie umów na bieżąco (maksymalnie do dnia 9 października 2019 r. po dokonaniu wpłaty oraz po dostarczeniu orzeczeń i uzyskaniu profili kierowcy (PKK).