Informujemy że, spotkanie informacyjno-rekrutacyjne  do projektu ‘’Międzynarodowe Standardy w Spawalnictwie’’  odbędzie się w dniu  04.02.2020r. w siedzibie firmy TECHPAL Sp. z o. o. przy ul. Barcza 16, w Olsztynie o godzinie 13.00.

WAŻNE INFORMACJE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

1.Wpłata wkładu własnego 662,00 zł w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 lutego 2020 r.

Całość -1 324,00 zł, (I rata: 662,00zł -płatna do 11.02.2020r.), II (do 11.03.2020r.) i III (11.04.2020r.) rata 331,00 zł.

2.Badania psychologiczne i lekarskie najpóźniej do dnia 12 lutego 2020 r. Uczestnik otrzymuje zwrot poniesionych kosztów badań na podstawie faktury.

  1. Podpisanie umów na bieżąco (maksymalnie do dnia 14 lutego 2020 r.po dokonaniu wpłaty oraz po dostarczeniu zaświadczeń od lekarza).

 

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych.

Adresatami projektu są osoby pracujące, uczące się lub bezrobotne (pełnoletnie) zamieszkujące na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

W ramach Projektu przyjmuje się do realizacji następujące szkolenia dofinansowane do 90% wartości udziału w projekcie :

 

Metoda TIG -141 (program szkolenia zgodnie z Wytycznymi W-14/IS-03):

Moduł I – Spawacz spoin pachwinowych FW – 103 h na grupę + 4h egzamin
Moduł II – Spawacz blach spoinami czołowymi BW-P -  102 h na grupę + 4h egzamin
Moduł III – Spawacz rur spoinami czołowymi BW – T – 111 h na grupę + 4h egzamin

oraz „Rysunek techniczny i czytanie dokumentacji technicznej”(48 h)

 

 

Metoda MAG -135 (program szkolenia zgodnie z Wytycznymi W-14/IS-02):

Moduł I – Spawacz spoin pachwinowych FW – 147 h na grupę + 4h egzamin
Moduł II – Spawacz blach spoinami czołowymi BW-P -  112 h na grupę + 4h egzamin
Moduł III – Spawacz rur spoinami czołowymi BW – T – 97 h na grupę + 4h egzamin

oraz „Rysunek techniczny i czytanie dokumentacji technicznej”(48h)

 

Ze swej strony refundujemy część kosztów dojazdów uczestnika ( szczegóły po weryfikacji dokumentów) i zapewniamy:
- materiały dydaktyczne,

- maski, rękawice, okulary ochronne, ubranie robocze, buty,

-  nowoczesne zaplecze techniczne i materiały spawalnicze.

  

Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikują się osoby, które spełnią kryteria dostępu, tj.:
  - mają ukończone 18 lat

  - dobry stan zdrowia

  - zamieszkują na terenie woj. warmińsko - mazurskiego a w szczególności miasta Olsztyna i subregionu olsztyńskiego,

- nie prowadzą działalności gospodarczej (wykluczona jest również zawieszona),

- nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w szkoleniach

Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy. Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd i niepełnosprawność.

Warunki pierwszeństwa udziału w projekcie:

  1. deklaracja i możliwość udziału w komplecie szkoleń ( 3 moduły + rysunek techniczny i czytanie dokumentacji technicznej)
  2. obszar zamieszkania (wiejski)
  3. osoby bezrobotne
  4. osoby korzystające z pomocy społecznej 

 

Ważne !!!

 Każdy Uczestnik/Uczestniczka zakwalifikowany do projektu zobowiązuje się do:

  1. Wpłaty 10 % wartości kosztów udziału w projekcie tj. 1 324,00 zł, w nieprzekraczalnym terminie (I rata: 662,00zł -płatna do 11.02.2020r.), II (do 11.03.2020r.) i III (11.04.2020r.) rata 331,00 zł,

Numer rachunku:           62 1140 1111 0000 4156 2900 1031

tytułem:  wkład własny w projekcie „Międzynarodowe standardy w spawalnictwie”                      

Odbiorca:      TECHPAL Spółka z o.o.Ul. Barcza 16, 10-685 Olsztyn

  1. Udziału we wszystkich szkoleniach przewidzianych w projekcie.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem  telefonu (89) 542 98 21,
oraz adresem  e-mail: spawacz@techpal.com.pl
lub osobiście w biurze projektu w siedzibie firmy TECHPAL Sp. z o. o.
przy ul. Barcza 16; 10-685 Olsztyn

 

 

 

 Regulamin rekrutacji_aktualizacja 30.01.2020.docx