Informujemy że, do 30.01.20120r. trwa rekrutacja do projektu „Międzynarodowe Standardy w Spawalnictwie”.( Termin spotkania informacyjno-rekrutacyjnego podamy w późniejszym terminie_

Projekt  jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Priorytet 2. Kadry dla gospodarki, Działanie 2.3 Rozwój kompetencji i umiejętności osób dorosłych, Poddziałanie 2.3.2 Rozwój kompetencji i umiejętności zawodowych osób dorosłych. Termin spotkania informacyjno-rekrutacyjnego podamy w późniejszym terminie.

Oferujemy kompleksowy kurs na którym poznasz wszystkie zasady i techniki z zakresu spawania

Szkolimy w metodach : MAG-135 i TIG-141

 

Metoda TIG -141 (program szkolenia zgodnie z Wytycznymi W-14/IS-03):

Moduł I – Spawacz spoin pachwinowych FW – 103 h na grupę + 4h egzamin
Moduł II – Spawacz blach spoinami czołowymi BW-P -  102 h na grupę + 4h egzamin
Moduł III – Spawacz rur spoinami czołowymi BW – T – 111 h na grupę + 4h egzamin

oraz „Rysunek techniczny i czytanie dokumentacji technicznej”(48 h)

 

 

Metoda MAG -135 (program szkolenia zgodnie z Wytycznymi W-14/IS-02):

Moduł I – Spawacz spoin pachwinowych FW – 147 h na grupę + 4h egzamin
Moduł II – Spawacz blach spoinami czołowymi BW-P -  112 h na grupę + 4h egzamin
Moduł III – Spawacz rur spoinami czołowymi BW – T – 97 h na grupę + 4h egzamin

oraz „Rysunek techniczny i czytanie dokumentacji technicznej”(48h)

 

 Dokumenty można przesłać elektronicznie  lub wypełnić na miejscu w siedzibie firmy Techpal Sp. z o.o.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem  telefonu (89) 542 98 21,
oraz adresem  e-mail: spawacz@techpal.com.pl
lub osobiście w biurze projektu w siedzibie firmy TECHPAL Sp. z o. o.
przy ul. Barcza 16; 10-685 Olsztyn

Więcej informacji na:  http://techpal.com.pl/centrum-ksztalcenia-spawaczy_17.html

Zapewniamy:
- materiały dydaktyczne,

- maski, rękawice, okulary ochronne ,ubranie robocze, buty,

-  nowoczesne zaplecze techniczne,

- materiały spawalnicze,

- egzamin i stosowne do danego kursu spawalniczego uprawnienia,

- zwrot kosztów dojazdu.

 

Do uczestnictwa w projekcie zakwalifikują się osoby, które spełnią kryteria dostępu, tj.:
  - mają ukończone 18 lat

  - dobry stan zdrowia

  - zamieszkują na terenie woj. warmińsko – mazurskiego a w szczególności miasta Olsztyna i subregionu olsztyńskiego,

-nie prowadzą działalności gospodarczej (wykluczona jest również zawieszona),

-nie posiadają przeciwwskazań lekarskich do wzięcia udziału w szkoleniach

Podczas rekrutacji nacisk zostanie położony na równość szans K i M na rynku pracy. Zapewniamy również dostępność i możliwość uczestnictwa w projekcie wszystkich osób bez względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność.

Warunki pierwszeństwa udziału w projekcie:

  1. deklaracja i możliwość udziału w komplecie szkoleń
  2. obszar zamieszkania (wiejski)
  3. osoby bezrobotne
  4. osoby korzystające z pomocy społecznej 

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu pod numerem  telefonu (89) 542 98 21,
oraz adresem  e-mail: spawacz@techpal.com.pl
lub osobiście w biurze projektu w siedzibie firmy TECHPAL Sp. z o. o.
przy ul. Barcza 16; 10-685 Olsztyn