http://operator.techpal.com.pl/wp-content/uploads/2023/11/zestawienie-znakow-kolorowe-scaled.jpg

 

O projekcie „Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego”

 

Zapraszamy do skorzystania z dofinansowania usług rozwojowych (m.in. szkolenia, usługi doradcze, studia podyplomowe) dla przedsiębiorców w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania.

TECHPAL Sp. z o. o. na podstawie umowy nr FEWM.07.05-IZ.00-0005/23 o dofinansowanie projektu „Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie pełni funkcję jednego z Operatorów. Środki dostępne są w ramach Funduszy Europejskich dla Warmii i Mazur na lata 2021-2027, Priorytet 7 Rynek pracy, Działanie 7.5 Usługi rozwojowe.

W zakresie interwencji Wsparcia na rzecz przystosowywania pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian.

Projekt realizowany będzie w terminie od  01.10.2023 r. do 31.12.2026  r.

Głównym celem projektu „Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” jest wzrost kwalifikacji i/lub kompetencji 3033 pracowników i pracodawców (w tym 1669 kobiet), spośród 3370 pracowników objętych wsparciem, zatrudnionych w 1365 MŚP z terenu woj. warmińsko-mazurskiego, które osiągną swój cel rozwojowy dzięki udziałowi w usługach rozwojowych świadczonych w oparciu o podejście popytowe w okresie X.2023-XII.2026.

Uczestnikami projektu mogą być przedsiębiorstwa z sektora MŚP które:

 • posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i prowadzą działalność gospodarczą
  w województwie warmińsko-mazurskim co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia, zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko – mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia lub
 • posiadają swoją siedzibę (filię, delegaturę, oddział) i odprowadzają podatki na terenie województwa warmińsko – mazurskiego co najmniej 6 miesięcy przed otrzymaniem wsparcia zaś ich pracownicy korzystający ze wsparcia są zatrudnieni na terenie województwa warmińsko-mazurskiego co najmniej 3 miesiące przed udzieleniem wsparcia.

W ramach projektu wsparciem zostanie objętych co najmniej:

 • 1 365 MŚP z województwa warmińsko – mazurskiego,
 • 3 370 osób (1 854K),
 • 674 pracowników mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, którzy objęci zostaną usługą rozwojową w zakresie zielonych kwalifikacji.

Zostanie również dofinansowanych do realizacji, co najmniej 67 usług rozwojowych dla przedsiębiorstw i ich pracowników świadczących lub planujących świadczyć usługi dla osób wymagających opieki długoterminowej.

Przedsiębiorcy z sektora mikro-, małych lub średnich przedsiębiorstw mogą w latach 2023 – 2027 otrzymać dofinansowanie ze środków unijnych na zakup usług rozwojowych w wysokości do 48 000 zł łącznie u wszystkich Operatorów.

Podejmowane w ramach projektu działania przyczynią się do wzmocnienia potencjału i konkurencyjności regionalnych MŚP (poprzez m.in. kształcenie kompetencji zarządczych oraz kompetencji pracowniczych pozwalających na nabycie odporności na kryzysy gospodarcze i społeczne).

Wpłyną również pozytywnie na:
– dostosowanie kwalifikacji os. dorosłych do potrzeb gospodarki regionu,
– umiejętność adaptacji MŚP do zmian,
– wzrost: konkurencyjności, wskaźników przedsiębiorczości i świadomości technologii cyfrowych,
– wzrost kompetencji cyfrowych,
– poprawę sytuacji mieszkańców regionu na rynku pracy,
– samorealizację i rozwój osobisty,
– aktywizację os. dorosłych w obszarze uczenia się przez całe życie.

Nasi doradcy pomogą przejść przez procedurę ubiegania się o dofinansowanie, doradzą jak znaleźć się w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) i wybrać usługę rozwojową dopasowaną do potrzeb i celu biznesowego danego przedsiębiorstwa.

„Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” w 5 KROKACH:

KROK 1. Zgłoś się do nas –wypełnij formularz rekrutacyjny i wyślij do nas w wersji elektronicznej lub tradycyjnej.

Formularz możesz pobrać ze strony internetowej (http://operator.techpal.com.pl/zglos-sie-do-projektu/)

PAMIĘTAJ! Przed wypełnieniem Formularza zgłoszeniowego zapoznaj się z Regulaminem udziału w projekcie „Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z województwa warmińsko-mazurskiego” dostępnym tutaj (http://operator.techpal.com.pl/zglos-sie-do-projektu/) oraz z FAQ zamieszczonymi tutaj (http://operator.techpal.com.pl/faqs/).

KROK 2. Uzyskaj wsparcie doradcy MŚP, który pomoże przeanalizować potrzeby szkoleniowe, poinformuje jak obsługiwać Bazę Usług Rozwojowych https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ i dobrać odpowiednią usługę rozwojową – m.in. szkolenie, doradztwo, studia podyplomowe – wybór należy od Ciebie.

Wybrana usługa rozwojowa musi prowadzić do osiągnięcia celu biznesowego oczekiwanego przez przedsiębiorcę.

KROK 3. Podpisz z nami umowę na refundację kosztów wybranej usługi rozwojowej.

KROK 4.  Skorzystaj z wybranej usługi rozwojowej i opłać z nią fakturę. Po zakończeniu usługi rozwojowej koniecznie ją oceń w Bazie Usług Rozwojowych.

KROK 5. Zgłoś się do nas po refundację nawet 80% poniesionych kosztów usługi rozwojowej.

Wniosek refundacyjny możesz pobrać tutaj (http://operator.techpal.com.pl/zglos-sie-do-projektu/)

Wysokość pomocy de minimis wynosi 50% lub 80% kosztów usługi.

Dofinansowanie na poziomie 50% mogą otrzymać wszyscy przedsiębiorcy z sektora MŚP prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko – mazurskiego.

Aby uzyskać dofinansowanie w wysokości 80% wystarczy spełnić jeden z poniższych warunków:

 • posiadać statusu mikro- lub małego przedsiębiorcy;
 • prowadzić działalności przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa (w naszym województwie to ekonomia wody, drewno i meblarstwo, żywność wysokiej jakości i zdrowe życie);
 • skorzystać z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia umiejętności niezbędnych do obsługi działań przedsiębiorstwa zgodnych z zasadami zielonej gospodarki, w tym gospodarki o obiegu zamkniętym;
 • skorzystać z usługi rozwojowej prowadzącej do zdobycia kwalifikacji lub walidacji o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
 • skorzystać z usługi/usług rozwojowej/-ych prowadzącej/-ych do zdobycia umiejętności
  w zakresie świadczenia usług dla osób wymagających opieki długoterminowej

Wyższy poziom dofinansowania nie dotyczy usług doradczych (50%) niezależnie od spełniania warunków uzyskania 80% dofinansowania na usługi rozwojowe w ramach projektu.

Więcej informacji o projekcie oraz regulamin i dokumentacja zgłoszeniowa - kliknij tu

Wartość projektu: 35 433 317,52 zł

Wartość dofinansowania: 29 999 960,68 zł

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

#FunduszeUE #FunduszeEuropejskie

http://operator.techpal.com.pl/wp-content/uploads/2023/11/zestawienie-znakow-kolorowe-scaled.jpg