Projekty zakończone

Zrealizowaliśmy ponad 40 projektów własnych i zleconych. Wszystkie projekty zostały zakończone sukcesem. Zaplanowane cele i wskaźniki zostały osiągnięte. Sukces projektu jest wynikiem naszego rosnącego doświadczenia, zaangażowania oraz efektywnej współpracy całego zespołu.

Dwa nasze autorskie projekty otrzymały nagrody Ministra Rozwoju Regionalnego w ramach konkursu „Dobre praktyki EFS”.

Wielozawodowość kluczem do rozwoju Michelin Polska S.A.

Zobacz więcej

Chcę pracować - dla osób niepełnosprawnych

Zobacz więcej

Mazurska Kamizelka Ratunkowa

Zobacz więcej

Zmiana drogą do sukcesu SCHWARTE-MILFOR sp. z o.o.

Zobacz więcej

Kierunek Rozwój

Zobacz więcej

Projekt, rozwój, sukces

Zobacz więcej

Przyjazny urząd - kompetencje i etyka w pracy urzędnika

Zobacz więcej

Lepsze kwalifikacje drogą do wzrostu konkurencyjności firm

Zobacz więcej

Wzrost kwalifikacji i kompetencji kadr przedsiębiorstw drogą do rozwoju regionu

Zobacz więcej

Szkolenia biznesowe EBCL i informatyczne ECDL dla kadr Warmii i Mazur

Zobacz więcej

Nowa era szkoleń - rozwój kompetencji kadr przyszłości na Warmii i Mazurach

Zobacz więcej

Pokaż pracodawcy, że potrafisz - rozwój kompetencji informatycznych i miękkich kadr 45+ Warmii i Mazur

Zobacz więcej

Rozwój kwalifikacji kadry Michelin Polska S.A. drogą do postępu

Zobacz więcej

Najlepszą inwestycją jest człowiek - profesjonalne szkolenia biznesowe i komputerowe ECDL-A dla osób pracujących

Zobacz więcej

Spawacz, brukarz - zawód jakiego szukasz!

Zobacz więcej

Nowoczesne kadry hotelarstwa i gastronomii na Warmii i Mazurach

Zobacz więcej

Z komputerem na ty - pokaż dziecku, że potrafisz!

Zobacz więcej

St@ndardy europejskie w informatyce

Zobacz więcej

Profesjonalna obsługa hotelarsko-restauracyjna szansą zatrudnienia w sektorze pozarolniczym

Zobacz więcej

Nowy zawód szansą zatrudnienia w sektorze pozarolniczym

Zobacz więcej

PHARE 2001 SSG-RZL

Zobacz więcej

Bezpieczni Elastyczni

Zobacz więcej

Klucz do Cyfrowego Świata

Zobacz więcej

Klucz do e-Społeczeństwa

Zobacz więcej

PWP Klucz do pracy

Zobacz więcej

Zorientowani na rozwój

Zobacz więcej

Minibioelektrownia

Zobacz więcej

Klaster Enegia i Środowisko

Zobacz więcej

Indywidualna aktywizacja zawodowa

Zobacz więcej

Klucz do kompetencji cyfrowych

Zobacz więcej

Klucz do usług rozwojowych dla MŚP z subregionu olsztyńskiego

Zobacz więcej

KLUCZ DO USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MŚP Z SUBREGIONU ELBLĄSKIEGO

Zobacz więcej

KLUCZ DO USŁUG ROZWOJOWYCH MŚP Z SUBREGIONU EŁCKIEGO

Zobacz więcej

Klucz do kompetencji cyfrowych i językowych

Zobacz więcej

Międzynarodowe standardy w spawalnictwie

Zobacz więcej

Akademia kierowcy zawodowego – rozwój kwalifikacji i kompetencji zawodowych dla branży transportowej

Zobacz więcej

ChildIN

Zobacz więcej

Klucz do usług rozwojowych

Zobacz więcej